Ke správnému chodu našeho eshopu využíváme ukládání cookies ve Vašem prohlížeči. Pro udělení souhlasu a uzavření tohoto okna prosím potvrďte tuto zprávu.

Licenční podmínky

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem ("EULA") je právní závazek mezi Vámi a společností 1presta.cz (dále jen "námi" nebo "my") ohledně modulů určených pro Prestashop (dále jen "softwarový produkt" nebo "software"). Instalací nebo použitím softwarového produktu souhlasíte s podmínkami této smlouvy. Vlastnictví softwaru je a zůstává v pravomoci společnosti 1Presta, s.r.o. pod IČ 07874324, sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha - Malá Chuchle, Česká Republika.

1. Držitelé licencí. Tento software je k dispozici pouze vlastníkům softwaru. Vlastník softwaru nemá oprávnění k duplikaci nebo dalšímu šíření, licencování nebo udělování sublicencí. Vlastník softwaru je každý, kdo si software zakoupil skrze náš e-shop.

 

2. Udělení licence. Poskytujeme vám nepřenosné a nevýhradní právo používat kopii softwaru získaného nákupem v našem internetovém obchodě. Změna, překládání, pronájem, kopírování, přenášení nebo přidělení veškerého softwaru, jeho částí nebo jakýchkoliv práv na jeho základě třetím osobám a odstranění jakýchkoliv upozornění, štítků nebo označení ze softwaru je přísně zakázáno. Dále souhlasíte s tím, že nebudete vytvářet díla odvozená z tohoto softwaru. Tento software také nesmíte převádět či jinak distribuovat.

 

3. Autorská práva a copyright. Software je licencován, nikoliv prodáván. Berete tímto na vědomí, že nákupem softwaru vám není přiřazeno duševní vlastnictví. Dále potvrzujete, že titul vlastníka a plná vlastnická práva k softwaru zůstanou výlučným právem společnosti 1presta.cz a vy nákupem nenabudete žádná další práva k softwaru, s výjimkou práv výslovně uvedených výše.

 

4. Zpětná analýza. Souhlasíte s tím, že se nebudete pokoušet a pokud jste společnost, vynaložíte veškeré úsilí, abyste zabránili vašim zaměstnancům a dodavatelům ve snahách zpětně kompilovat, upravovat, převádět nebo rozkládat software nebo jeho část. Jakékoli nedodržení podmínek výše uvedených nebo jinak obsažených v tomto dokumentu bude mít za následek automatické zrušení této licence.

 

5. Prohlášení o záruce. Software je poskytován tak "jak je" bez záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo vyplývající, včetně, ale nejen, záruky kompatibility s hardware, software nebo operačním systémem. Společnost 1presta.cz nezaručuje, že Software bude splňovat vaše požadavky nebo, že jeho provoz bude nepřetržitý, bez chyb a bez virů.

 

6. Omezení odpovědnosti. Naše odpovědnost podle této smlouvy EULA nesmí překročit cenu zaplacenou za software. V žádném případě nebudeme zodpovědní za jakékoli následné, speciální, náhodné nebo nepřímé škody jakéhokoli druhu vyplývající z používání nebo neschopnosti používat tento software.

7. Pronájem. Software nesmíte půjčovat či jakkoliv pronajímat.

 

8. Aktualizace a upgrade. Všechny aktualizace a upgrady softwaru z dříve vydané verze se řídí podmínkami této smlouvy.

 

9. Podpora. Technická podpora pro tento software je zajišťována společností 1presta.cz. Pro podporu ohledně výrobku napište e-mail na adresu support@1presta.cz.

 

10. Odpovědnost za následné škody. Společnost 1presta.cz není a nebude v žádném případě odpovědná za žádné škody (včetně vedlejších, přímých, nepřímých, speciálních a následných škod, náhrady škody za ztráty obchodních zisků, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací nebo jiné peněžité ztráty) způsobené používáním či neschopností produkt používat.

 

11. Odškodnění. Souhlasíte s tím, že nás budete odškodňovat (včetně poplatků za právní zastoupení) a chránit před žalobami nebo soudními spory, které vzniknou nebo budou výsledkem používání nebo distribuce softwaru v rozporu s touto smlouvou.

 

Toto je dohoda mezi poskytovatelem licence (1presta.cz) a držitelem, který má licenci k používání softwaru, modulů a modifikací (dále jen “software”.)

Držitel licence bere na vědomí, že je licence omezená a nevýlučná. Poskytovatel licence je a zůstává jediným majitelem všech titulů, práv a zájmů softwaru.

Každá kopie softwaru musí být použita na maximálně jedné veřejné webové stránce. Může být použita i na dalších testovacích webových serverech pod podmínkou, že tyto testovací stránky nebudou nikdy uveřejněny. Není dovoleno vytvářet kopie softwaru bez předchozí koupě příslušných licencí k tomu potřebných. Tato licence neposkytuje držiteli žádnou pravomoc produkt dál prodávat.

Všechny softwarové produkty jsou určeny ke stažení. Po stažení a použití softwaru držitelem smlouvy nemá držitel nárok na vrácení peněz, pokud se v softwaru nenacházejí závady, které nemůže poskytovatel licence opravit.

Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit licenční smlouvu a držiteli odebrat právo software používat v případě, že dojde k jakémukoliv vážnému porušení podmínek.

Držitel smlouvy souhlasí s tím, že všechny kopie softwaru po ukončení licence zničí nebo vrátí poskytovateli.

Tato licenční smlouva je jediným platným právním závazkem mezi poskytovatelem a držitelem licence týkající se tohoto softwaru. Všechna předchozí jednání, dohody a domluvy mezi poskytovatelem a

Tato licenční smlouva se řídí zákony ČR platnými pro smlouvy v této zemi uzavřené.

Tato licenční smlouva je kompletně platná i bez podpisu poskytovatele a vchází v platnost podpisem nebo použitím softwaru ze strany držitele licence.