Ke správnému chodu našeho eshopu využíváme ukládání cookies ve Vašem prohlížeči. Pro udělení souhlasu a uzavření tohoto okna prosím potvrďte tuto zprávu.

Obchodní podmínky

1. Dodavatel

1Presta, s.r.o.
Zbraslavská 12/11
159 00 Praha - Malá Chuchle

IČO 07874324
DIČ CZ07874324

 

2. Základní ustanovení

 • Účelem těchto webových stránek je prodej doplňků, modulů a rozšíření (dále jen “softwaru”) pro internetové obchody na systému Prestahop..

 • Odběratel je seznámen se základními podmínkami stanovenými na www.prestashop-moduly.cz, případně skrze předchozí komunikaci přímo se správcem. Podmínky používání tímto tedy akceptuje.

 • Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit nabídku, parametry, ceny a funkce svých služeb.

 • V cenách služeb není zahrnuta instalace softwaru a individuální úpravy, pokud tak není výslovně řečeno.

3. Ochrana osobních údajů

 • S osobními údaji Odběratele je nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

 • Kontaktní informace, osobní údaje a platební data zákazníků neposkytujeme třetím stranám.

4. Práva a povinnosti poskytovatele

 • Dodavate není odpovědný za následky způsobené zneužitím nebo zkompromitováním osobních údajů zákazníků, pokud jej prokazatelně nezpůsobil.

 • Dodavate není odpovědný za škodu způsobenou nelicencovanými úpravami softwaru ze strany držitele licence.

 • Dodavate není odpovědný za omezení funkcí či znemožnení fungování softwaru na základě změny podmínek nebo technického řešení držitele licence.

 • Dodavate nemůže zaručit bezproblémové nasazení softwaru a není odpovědný za vzniklé závady, které prokazatelně nezpůsobil.

 • Dodavatel nemůže zaručit bezchybnou a nepřetržitou funkci softwaru.

 • Software je poskytován “jak je” bez záruky jakéhokoli druhu. Dodavatel nenese odpovědnost za jakkoliv způsobené škody.

 • K modulům nabízeným zdarma poskytovatel nenabízí bezplatnou technickou podporu ani úpravy dle domluvy.

 • Dodavatel neodpovídá za funkčnost nebo kompatibilitu modulů nabízených zdarma a odpovědnost za jejich používání, jakékoli vzniklé škody či případnou ztrátu a poškození dat nese výhradně odběratel.

 • Dodavatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného softwaru nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednaný software předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.

 • Dodavate si vyhrazuje právo zrušit objednávku, není-li dodávka softwaru možná. Poskytovatel celou částku zaplacenou za software vrátí nejpozději do sedmi (7) dnů.

 • Dodavate má autorská práva na všechny grafické a programátorské práce, které na softwaru vykoná.

5. Práva a povinnosti zákazníka

 • Odběratel je povinen uvést aktuální osobní a kontaktní údaje.

 • Odběratel je povinen přihlašovací údaje jemu zaslené poskytovatelem zabezpečit.

 • Odběratel je plně odpovědný za všechny změny, akce a úpravy přidělených přihlašovacích údajů.

 • Odběratel má právo měnit své přihlašovací údaje.

 • Odběratel je s celkovou cenou objednávky seznámen ještě před nákupem.

 • Odběratel má právo dodavatelem dodaný software jakkoli používat a upravovat.

 • Odběratel má právo software poskytovaný zdarma poskytovat třetím stranám.

 • Odběratel nemá právo jakékoli zpoplatněné služby či software (moduly) poskytovat nebo prodávat třetím stranám.

 • Odběratel získává zakoupením služby nebo softwaru jednu licenci pro použití pro jeden e-shop/web není-li uvedeno či sjednáno jinak.

6. Uzavření smlouvy

 • Závazek mezi Dodavatelem a Odběratelem vstupuje v platnost okamžikem potvrzení objednávky.

 • Odběratel objednávkou tedy potvrzuje, že podmínky přečetl a je ochoten se jimi řídit. Podmínky smlouvy platí pro obě strany.

 • Distribuce softwaru objednaného na https://moduly.1presta.cz/ je realizována elektronicky prostřednictvím webu https://moduly.1presta.cz/, či pomocí e-mailové komunikace.

7. Platební podmínky

 • Dodavatel přijímá platbu bankovním převodem i pomocí platební brány Comgate (platební kartou).

 • Odběratel je vždy informován, na který účet se platba zasílá. Je uveden zde v obchodních podmínkách a současně je odběrateli zaslán emailem a zobrazen po dokončení objednávky.

8. Dodací podmínky

 • Po přijetí částky, se dodavatel zavazuje bez zbytečného odkladu zaslat objednaný produkt na emailovou adresu, uvedenou při registraci, nebo začít poskytovat objednanou službu.

 • Pokud povaha produktu vyžaduje jiné způsob dodání zboží, třeba z důvodů objemu dat apod., obě strany si formu dodání dohodnou.

 • Pokud je sjednána služba spojená s instalací a odzkoušením, je nutné dodavateli poskytnout potřebné údaje, aby dodavatel kupní smlouvu naplnil.

9. Reklamace

 • Reklamace nebo případné odstranění vady musí být poskytovatelem provedeno nejpozději do 30 dnů, případně podle dohody se zákazníkem.

 • Při neoprávněné reklamaci (nebude-li nalezena oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.

10. Shoda a rozpor s kupní smlouvou

 • Dodavatel odpovídá Odběrateli za to, že je prodávaný software či poskytnutá služba ve shodě s kupní smlouvou, tj. prodávaný software či poskytnutá služba má vlastnosti smlouvou požadované, Dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě vlastnosti pro software či službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití softwaru či služby uvádí nebo pro který se software či služba obvykle používá.

 • V případě, že software není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na uvedení služby do souladu s kupní smlouvou. V případě, že to není možné, může odběratel požadovat slevu z ceny softwaru. To neplatí, pokud zákazník před koupí softwaru o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

11. Odstoupení od smlouvy

 • Na software distribuovaný elektronicky se nevztahuje ustanovení §1837 odstavce l) občanského zákoníku o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.

 • Software distribuovaný elektronicky nebo upravený na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit.

 • Odběrateli zaniká nárok na odstoupení od smlouvy v případě nesprávného použití softwaru nebo přítomnosti úprav na zakázku.

 • Při odmítnutí spolupráce či neposkytnutí přístupů na server při opravě chyby, která toto nevyhnutelně vyžaduje, zaniká zákazníkovi nárok na odstoupení od smlouvy.

 • Odstoupením od smlouvy se Oděratel zavazuje uhradit Dodavateli dosavadní náklady za provedenou práci v případě, že takové náklady vznikly.

12. Licenční ujednání

 • Licence se sjednává pro jeden web/e-shop nebo jednu doménu, není-li uvedeno či sjednáno jinak.

 • Licence se sjednává jako licence nevýhradní a na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak.

 • Za podmínky řádné úhrady sjednané ceny za poskytnutí licence uděluje dodavatel odběrateli licenci k výkonu práva užívat dodaný software výhradně k jeho účelu.

 • Odběratel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit práva k užívání softwaru je oprávněn pouze s výslovným souhlasem dodavatele.

 • Odběratel není oprávněn zpoplatněný software pronajímat, půjčovat nebo prodávat třetím stranám, pokud k tomu nedal předchozí výslovný souhlas dodavatel.

 • Odběratel není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve smlouvě nebo stanovený těmito obchodními podmínkami.

 • Odběratel a případně jím pověřené třetí osoby jsou oprávněni ke zdrojovým souborům přistupovat pouze za účelem jejich editace.

 • Odběratel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených kdekoliv v dodaném softwaru nebo v dokumentaci distribuované zároveň s ním.

 • Pokud odběratel nesplní výše uvedené licenční podmínky, může dodavatel požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.

13. Autorská práva

 • Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k dodanému softwaru, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena.

 • Autorská práva k dodanému softwaru, příslušenství nebo dokumentace náleží dodavateli. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva dodavateli a tvůrci software. Odběrateli nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám dodavatele nebo třetích osob.

 • Dodaný software jako autorské dílo požívá ochrany zejména zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Odběratel je oprávněn jej užít pouze v rozsahu a způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami.

 • V případě zásahu odběratele do autorských práv dodavatele vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k úhradě smluvní pokuty ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Nárok dodavatele na náhradu škody způsobené zásahem odběratele do autorských práv dodavatele, není zaplacením smluvní pokuty odběratelem dotčen.

 • Vedle nároku na smluvní pokutu má dodavatel v případě zásahu odběratele do jeho autorských práv nároky vyplývající z autorského zákona, zejména nárok na zdržení se dalších zásahů do autorských práv, nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití software a nárok na odstranění následků zásahu do autorských práv včetně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a vydání případného bezdůvodného obohacení.

 • Používání nabízeného softwaru znamená, že odběratel souhlasí s výše uvedenými autorskými právy.

 • Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky.

14. Závěrečné ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona.

 • Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito obchodními podmínkami dotčena.

 • Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13. 5. 2018.